Realny wzrost PKB per capita wysokorozwiniętych krajów europejskich w latach 2001-2018.

#ekonomia #gospodarka #statystyka